Lista aktów

 

Opublikowano Pozycja Tytuł
09.02.2015 r. Poz. 1 Zarządzenie Nr 41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
09.02.2015 r. Poz. 2 Zarządzenie Nr 42 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
09.02.2015 r. Poz. 3 Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
09.02.2015 r. Poz. 4 Zarządzenie Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej w Monachium imienia Tadeusza Chciuka-Celta
09.02.2015 r. Poz. 5 Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej w Sztokholmie imienia Katarzyny Jagiellonki
09.02.2015 r. Poz. 6 Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Eduikacji w Warszawie
09.02.2015 r. Poz. 7 Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
22.07.2015 r. Poz. 8 Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
22.07.2015 r. Poz. 9 Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Norymberdze w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Norymberdze
22.07.2015 r. Poz. 10 Zarządzenie Nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z siedzibą w Remsec w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remsec
22.07.2015 r. Poz. 11 Zarządzenie Nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
22.07.2015 r. Poz. 12 Porozumienie pomiędzy Zborem w Wodzisławiu Śląskim oraz Ministerm Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim
22.07.2015 r. Poz. 13 Zarządzenie Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Bergen i Szkole Europejskiej w Alicante oraz regulaminu działania tej komisji
22.07.2015 r. Poz. 14 Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie nadania statutów Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Norymberdze oraz Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w Remseck
22.07.2015 r. Poz. 15 Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
22.07.2015 r. Poz. 16 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe w ustawowo okreslonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
22.07.2015 r. Poz. 17 Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
22.07.2015 r. Poz. 18 Zarządzenie Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
22.07.2015 r. Poz. 19 Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
22.07.2015 r. Poz. 20 Zarządzenie Nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. organizacji Kongresu Polskiej Edukacji
22.07.2015 r. Poz. 21 Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Eedukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
22.07.2015 r. Poz. 22 Zarządzenie Nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Eedukacji w Warszawie
22.07.2015 r. Poz. 23 Zarządzenie Nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy Program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
22.07.2015 r. Poz. 24 Zarządzenie Nr 22 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
22.07.2015 r. Poz. 25 Zarządzenie Nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji
22.07.2015 r. Poz. 26 Zarządzenie Nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
22.07.2015 r. Poz. 27 Zarządzenie Nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
22.07.2015 r. Poz. 28 Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie imienia Janusza Korczaka
22.07.2015 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Eedukacji
04.11.2015 r. Poz. 30 Ogłoszenie Sądu Rejonowego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie o odtworzenie świadectwa dojrzałości
04.11.2015 r. Poz. 31 Zarządzenie Nr 34 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
04.11.2015 r. Poz. 32 Zarządzenie Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
04.11.2015 r. Poz. 33 Zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej
04.11.2015 r. Poz. 34 Zarządzenie Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli
04.11.2015 r. Poz. 35 Zarządzenie Nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej
04.11.2015 r. Poz. 36 Zarządzenie Nr 41 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości w Rzeczypospolitej Polskiej
04.11.2015 r. Poz. 37 Ogłoszenie Sądu Rejonowego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie o odtworzenie świadectwa
04.11.2015 r. Poz. 38 Zarządzenie Nr 42 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Europesjkiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
09.11.2015 r. Poz. 39 Zarządzenie Nr 43 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europesjkiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
09.11.2015 r. Poz. 40 Zarządzenie Nr 44 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
10.11.2015 r. Poz. 41 Zarządzenie Nr 45 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej
13.11.2015 r. Poz. 42 Zarządzenie Nr 46 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information