Lista aktów

 

Opublikowano Pozycja Tytuł
22.01.2016 r. Poz. 1 Ogłoszenie Sądu Rejonowego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie złożenia wniosku o odtworzenie świadectwa dojrzałości
22.01.2016 r. Poz. 2 Zarządzenie Nr 53 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
22.01.2016 r. Poz. 3 Zarządzenie Nr 54 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie
22.01.2016 r. Poz. 4 Zarządzenie Nr 55 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 10.02.2016 r. Poz. 5 Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
 10.02.2016 r. Poz. 6 Zarządzenie Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministerze Edukacji Narodowej
 10.02.2016 r. Poz. 7 Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian w dokumentacji prowadzonej przez szkoły i placówki
30.03.2016 r. Poz. 8 Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
30.03.2016 r. Poz. 9 Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
30.03.2016 r. Poz. 10 Zarządzenie Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
30.03.2016 r. Poz. 11 Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastepcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) i regulaminu działania tej komisji
17.06.2016 r. Poz. 12 Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Usprawnianie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020"
17.06.2016 r. Poz. 13 Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
17.06.2016 r. Poz. 14 Zarządzenie Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
17.06.2016 r. Poz. 15 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie" oraz kwot tych dotacji
17.06.2016 r. Poz. 16 Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa"
17.06.2016 r. Poz. 17 Zarządzenie Nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu patnerskiego pod nazwą "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze" w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005.16 pod nazwą "Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych" finansowego w ramach Działania 2.16 pod nazwą "Usprawnianie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
17.06.2016 r. Poz. 18 Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz regulaminu działania tej komisji
17.06.2016 r. Poz. 19 Zarządzenie Nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
17.06.2016 r. Poz. 20 Zarządzenie Nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego
17.06.2016 r. Poz. 21 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
17.06.2016 r. Poz. 22 Zarządzenie Nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw wdrażania i monitorowania programu "Odkrywamy Prawo Humanitarne" w szkołach i placówkach oświatowych
17.06.2016 r. Poz. 23 Zarządzenie Nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
17.06.2016 r. Poz. 24 Zarządzenie Nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu imienia Marii Skłodowskiej-Curie
17.06.2016 r. Poz. 25 Zarządzenie Nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Grupy Sterujacej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
17.06.2016 r. Poz. 26 Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
17.06.2016 r. Poz. 27 Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska nauczyciela-doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
04.08.2016 r. Poz. 28 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
04.08.2016 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
04.08.2016 r. Poz. 30 Zarządzenie Nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie
04.08.2016 r. Poz. 31 Zarządzenie Nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
28.09.2016 r. Poz. 32 Zarządzenie Nr 34 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania przy Ministrze Edukacji Narodowej Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji dla Nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
28.09.2016 r. Poz. 33 Zarządzenie Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
28.09.2016 r. Poz. 34 Zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
28.09.2016 r. Poz. 35 Zarządzenie Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli
28.09.2016 r. Poz. 36 Zarządzenie Nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
28.09.2016 r. Poz. 37 Zarządzenie Nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie
28.09.2016 r. Poz. 38 Zarządzenie Nr 40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
28.09.2016 r. Poz. 39 Zarządzenie Nr 42 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela-doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji
28.09.2016 r. Poz. 40 Zarządzenie Nr 47 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą
28.09.2016 r. Poz. 41 Zarządzenie Nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej
28.09.2016 r. Poz. 42 Zarządzenie Nr 50 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
28.09.2016 r. Poz. 43

Zarządzenie Nr 51 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu patnerskiego Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-007/16 finansowanego w ramach Działania 2.16 pn. "Usprawnianie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"

Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information