Lista aktów

 

Opublikowano Pozycja Tytuł
30.11.2017 Poz. 1 Zarządzenie Nr 52 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 
30.11.2017  Poz. 2 Zarządzenie Nr 54 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej 
30.11.2017  Poz. 3 Zarządzenie Nr 55 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu
30.11.2017  Poz. 4 Zarządzenie Nr 56 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
30.11.2017  Poz. 5 Zarządzenie Nr 57 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie i regulaminu działania tej komisji
30.11.2017  Poz. 6 Zarządzenie Nr 58 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”
30.11.2017 Poz. 7 Zarządzenie Nr 63 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie i regulaminu działania tej komisji
30.11.2017 Poz. 8 Zarządzenie Nr 64 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
30.11.2017  Poz. 9 Zarządzenie Nr 65 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Chania
30.11.2017  Poz. 10 Zarządzenie Nr 66 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Heraklionie
30.11.2017  Poz. 11 Zarządzenie Nr 67 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Thira
30.11.2017 Poz. 12 Zarządzenie Nr 68 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
05.12.2017 Poz. 13 Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
05.12.2017 Poz. 14 Zarządzenie Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Heraklionie
05.12.2017 Poz. 15 Zarządzenie Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach z siedzibą w Chania
05.12.2017 Poz. 16 Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej do Spraw Realizacji Projektu „Polsko-Niemiecki podręcznik do nauki historii”
05.12.2017 Poz. 17 Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
05.12.2017 Poz. 18 Zarządzenie Nr 6 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
05.12.2017 Poz. 19 Zarządzenie Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
05.12.2017 Poz. 20 Zarządzenie Nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
05.12.2017  Poz. 21 Zarządzenie Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących w ramach naboru ogłoszonego w dniu 10 listopada 2016 r.
05.12.2017 Poz. 22 Zarządzenie Nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej
05.12.2017 Poz. 23 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji
05.12.2017 Poz. 24 Zarządzenie Nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej wspólnej Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
07.12.2017 Poz. 25 Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania organizacji szkół wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do nowego ustroju szkolnego
07.12.2017 Poz. 26 Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach w Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach
07.12.2017 Poz. 27 Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli
11.12.2017 Poz. 28 Zarządzenie Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
11.12.2017 Poz. 29 Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
11.12.2017 Poz. 30 Zarządzenie Nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium oraz regulaminu tej komisji 
11.12.2017 Poz. 31 Zarządzenie Nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej
11.12.2017 Poz. 32 Zarządzenie Nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2017 r. zmeniające zarządzenie w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
11.12.2017 Poz. 33 Zarządzenie Nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
11.12.2017 Poz. 34 Zarządzenie Nr 22 Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji
15.12.2017 Poz. 35 Zarządzenie Nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą
15.12.2017 Poz. 36 Zarządzenie Nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli
15.12.2017 Poz. 37 Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz kierownika Wydziału Matury Europejskiej w Biurze Sekretarza Generalnego w Brukseli i regulaminu działania tej komisji
15.12.2017 Poz. 38 Zarządzenie Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia  6 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
15.12.2017 Poz. 39 Zarządzenie Nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej ds. organizacji Kongresu Polskiej Edukacji
15.12.2017 Poz. 40 Zarządzenie Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kwalifikacji wniosków złożonych przez dyrektorów szkół za granicą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 
15.12.2017 Poz. 41 Zarządzenie Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Cavan  imienia Ireny Sendlerowej  
15.12.2017 Poz. 42
Zarządzenie Nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej
15.12.2017 Poz. 43 Zarządzenie Nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
21.12.2017 Poz. 44 Zarządzenie Nr 40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie odwołania członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej
21.12.2017 Poz. 45 Zarządzenie Nr 45 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie
21.12.2017 Poz. 46 Zarządzenie Nr 47 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli Strony polskiej Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
21.12.2017 Poz. 47 Zarządzenie Nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information